Khó 100.000 tỷ đồng cho vay nông nghiệp công nghệ cao

Đối với lĩnh vực cho vay nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp sạch, nếu xét về rủi ro, thì giá trị đầu tư và thương mại rất lớn

Khó 100.000 tỷ đồng cho vay nông nghiệp công nghệ cao

Đối với lĩnh vực cho vay nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp sạch, nếu xét về rủi ro, thì giá trị đầu tư và thương mại rất lớn

Xem Thêm