Giá vé dự kiến của dự án đường sắt Bắc Nam nhanh như máy bay

Dự án đường sắt Bắc Nam

TEDI đã đưa ra con số dự tính liên quan đến dự án đường sắt Bắc Nam tốc độ cao, nội dung này sẽ được làm rõ hơn trong dự thảo báo cáo cuối kỳ sắp tới.

Dự án đường sắt Bắc Nam

Giá vé dự kiến của dự án đường sắt Bắc Nam nhanh như máy bay

TEDI đã đưa ra con số dự tính liên quan đến dự án đường sắt Bắc Nam tốc độ cao, nội dung này sẽ được làm rõ hơn trong dự thảo báo cáo cuối kỳ sắp tới.

Xem Thêm