Apple và Samsung giải quyết tranh chấp về thiết kế điện thoại

Samsung không phải trả khoản tiền phạt 399 triệu USD cho Apple

Apple và Samsung cũng đã chấm dứt một vụ tranh chấp khác về tính năng "trượt để mở khóa" và tính năng biến địa chỉ và số điện thoại thành các đường dẫn.

Samsung không phải trả khoản tiền phạt 399 triệu USD cho Apple

Apple và Samsung giải quyết tranh chấp về thiết kế điện thoại

Apple và Samsung cũng đã chấm dứt một vụ tranh chấp khác về tính năng "trượt để mở khóa" và tính năng biến địa chỉ và số điện thoại thành các đường dẫn.

Xem Thêm